1. Iedereen dient direct de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 2. Eenieder dient aan de toegangscontrole mee te werken.
 3. Legitimatie is verplicht en visitatie door daartoe gerechtigd personeel behoort tot de mogelijkheden.
 4. De organisatie heeft het recht om personen en/of groepen zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.
 5. Het betreden van het terrein en de tent is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 6. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan aan (goederen van) bezoekers.
 7. Ter beveiliging worden in en om de tent video-opnames gemaakt.
 8. Het is verboden eigendommen van de organisatie mee naar buiten de tent en/of terrein te nemen.
 9. Het bezit van wapens, of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, is verboden.
 10. 1Op avonden waarvoor een entreeprijs verschuldigd is geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, tenzij anders aangegeven bij het betreffende onderdeel.
 11. Het is verboden te roken in de tent.
 12. Het is verboden drugs te gebruiken of te verhandelen.
 13. Alcohol, flessen, glaswerk en laserpennen mogen niet worden meegenomen naar het terrein.
 14. Bij verstrekking van alcohol wordt de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd. Het barpersoneel zal daarbij controleren op het dragen van een polsbandje, dat op basis van legitimatiecontrole verstrekt kan worden door de organisatie. Constatering van misbruik door het dragen van een onrechtmatig verkregen polsbandje kan leiden tot verwijdering uit de tent.
 15. De bezoeker kan bij de entree middels een blaasproef getest worden op alcoholgebruik. In geval dat alcoholgebruik geconstateerd wordt, zal het toegangsbewijs worden ingenomen zonder teruggaaf van de toegangsprijs.
 16. Bij alle activiteiten in het kader van de Gildefeesten worden beeld- en geluidopnamen